CAŁONOCNE CZUWANIE


1. Przyjdźcie, pokłońmy się

Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu.
 Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i Boga.
 Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i Boga          naszego.
 Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Niego.

2. Psalm 103.  Błogosław, duszo moja, Pana.

                          Błogosław, duszo moja, Pana,
Panie, Boże mój, wielki jesteś bardzo,
w majestat i wspaniałość siebie oblokłeś.
Odziewasz się światłem jak szatą,
rozpinasz niebiosa jak namiot.
Wzniosłeś nad wodami komnaty swoje,
uczyniłeś obłoki swoim rydwanem,
chodzisz na skrzydłach wiatru.
Czynisz posłańcami swoimi duchy
i sługami swymi płomienie ognia.
Założyłeś ziemię na podwalinach jej,
nie zachwieje się na wieki wieków.
Głębina jako szata odzienie jej,
nad górami stanęły wody.
Na Twoje napomnienie precz odbiegają,
na głos Twój grzmiący ulękną się.
Wzniosły się góry, zniżyły się doliny
do miejsca, któreś dla nich ustanowił.
Wodom wyznaczyłeś granicę, której nie przekroczą,
i nie wrócą, aby pokryć ziemię.
Ty prowadzisz źródła do strumieni,
między górami płyną wody.
Pić dają każdemu zwierzowi polnemu,
dzikie osły gaszą w nich pragnienie.
Przy nich ptactwo niebieskie mieszka,
spośród kamieni wydaje głos.
Ty wody posyłasz na góry z komnat Twoich
i owocem dzieł Twoich nasyca się ziemia.
Ty sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła
i zielę na służbę człowiekowi, aby z ziemi dobywał chleb.
I wino weseli serce człowiecze,
jaśnieje oblicze jego od oliwy,
i chleb serce człowieka umacnia.
Napojone są drzewa polne,
cedry Libanu, któreś zasadził.
Na których ptaki zakładają gniazda
i bocian ma swój dom na jodłach.
Góry wysokie są dla jeleni,
skały na schronienie dla zająców.
Uczynił księżyc miarą czasów,
słońce zachód swój poznało.
Sprowadzasz ciemności i nastaje noc,
w niej krążą wszelkie zwierzęta leśne.
Młode lwy rykiem domagają się żeru,
żądają od Boga pokarmu swego.
Kiedy słońce wzejdzie, ustępują,
i kładą się w swoich legowiskach.
Wychodzi człowiek do pracy swojej,
do trudu swego aż do wieczora.
Jakże wspaniałe są dzieła Twoje, Panie,
wszystkieś w mądrości uczynił,
pełna jest ziemia dzieł Twoich.
Oto morze wielkie i szerokie,
a w nim stwory bez liczby,
zwierzęta małe z wielkimi.
Tam przepływają okręty
i lewiatan, którego stworzyłeś, aby igrał w nim.
Wszystko ku Tobie spogląda,
abyś dał im pokarm we właściwym czasie.
Dajesz im i zbierają,
otwierasz dłoń Twoją i wszyscy napełniają się dobrami.
Kiedy skryjesz Twoje oblicze, trwożą się,
kiedy odbierasz im ducha, giną
i w proch się swój obracają.
Kiedy posyłasz ducha Twego, zostają stworzone
i odnawiasz oblicze ziemi.
Chwała Pańska niech będzie na wieki,
rozraduje się Pan dziełami swoimi.
Kiedy spojrzy na ziemię, trzęsie się ona,
kiedy dotknie gór, dymią.
śpiewać będę Panu póki żyję,
śpiewam Bogu memu, póki jestem.
Oby przyjemna Mu była moja mowa,
ja zaś weselić się będę w Panu.
Niech znikną grzesznicy z ziemi
i niech ludzi nieprawych nie będzie.
Błogosław, duszo moja, Pana.
Słońce zachód swój poznało,
sprowadzasz ciemność i nastaje noc.
Jakże wspaniałe są dzieła Twoje, Panie,
wszystkieś w mądrości uczynił.
Chwała Ojcu i Synowi, i świętemu Duchowi,
i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

3.Błogosławiony mąż.

Błogosławiony mąż, który nie chodzi na radę bezbożnych.
 Alleluja. Alleluja. Alleluja.
 Albowiem Pan poznaje drogę sprawiedliwych,
 a droga bezbożnych zaginie.
 Alleluja. Alleluja. Alleluja.
 Służcie Panu w bojaźni
 i drżąc radujcie się w Nim.
 Alleluja. Alleluja. Alleluja.
 Szczęśliwi są wszyscy, którzy w Nim mają nadzieję.
 Alleluja. Alleluja. Alleluja.
 Powstań, o Panie, zbaw mnie, Boże mój.
 Alleluja. Alleluja. Alleluja.
 W Panu zbawienie,
 nad ludem Twoim błogosławieństwo Twoje.
 Alleluja. Alleluja. Alleluja.
 Chwała Ojcu i Synowi, i świętemu Duchowi,
 i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 Alleluja. Alleluja. Alleluja.
Alleluja. Alleluja. Alleluja, chwała Tobie, Boże.

4. Pogodna światłości.

Pogodna światłości Ojca świętej chwały,
 Nieśmiertelnego Pana niebiosów i ziemi,
 Jezu Chryste. Pod zachód dzień nam dobiegł cały,
 I gwiazdę już wieczorną oczami naszymi
 Oglądamy w niebie, ku czci Twojej, Boże,
 Ojcze, Synu, i Duchu świętości, śpiewamy,
 Boś godzien jest, o Panie, by o każdej porze,
 Głoszono Twoją chwałę zbożnymi pieśniami,
 O wielki Synu Boży, Tyś życia szafarzem,
 Przeto Ci świat pieśń chwały
 wdzięcznie składa w darze.
 

5.Pieśń Symeona.

Teraz pozwól odejść słudze Twemu, Władco,
 według Twojego słowa, w pokoju,
 Bo oczy moje widziały Twoje zbawienie,
 któreś przygotował wobec wszystkich ludzi,
 światło na oświecenie narodów
 i chwałę ludu Twego, Izraela.
 

6. Bogurodzico Dziewico, raduj się.

Bogurodzico Dziewico, raduj się, łaski pełna Mario, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, albowiem zrodziłaś Zbawcę dusz naszych.
 

7.Sześć psalmów

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie ku dobremu.
 Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić chwałę Twoją.
 

8. Chwalcie imię Pańskie.

Chwalcie imię Pańskie,
 chwalcie, słudzy, Pana.
 Alleluja. Alleluja. Alleluja.
 Błogosławiony niech będzie Pan z Syjonu,
 który żyje w Jeruzalem.
 Alleluja. Alleluja. Alleluja.
 Chwalcie Pana, bo jest dobry,
 bo na wieki Jego miłosierdzie.
 Alleluja. Alleluja. Alleluja.
 Wyznawajcie Boga z niebios,
 bo na wieki Jego miłosierdzie.
 Alleluja. Alleluja. Alleluja.

9. Błogosławiony jesteś, Panie.

Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań.
Anielski sobór zadziwił się, widząc Ciebie pośród umarłych. Zbawco, zniszczyłeś moc śmierci, podniosłeś ze sobą Adama i wszystkich uwolniłeś z otchłani.
Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań.
O uczniowie, dlaczego mieszacie mirrę ze łzami, w grobie jaśnieje Anioł, głosząc miroforom: Zobaczcie grób i zrozumcie, że Zbawiciel powstał z grobu.
Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań.
Wcześnie rano mirofory przybiegły płacząc do Twego grobu, ale stanął przed nimi Anioł i powiedział: Skończył się czas płaczu, nie płaczcie, ale głoście Apostołom zmartwychwstanie.
 Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań.
Zbawco, niewiasty mirofory płacząc przyszły z mirrą do Twego grobu, Anioł zaś powiedział do nich: Dlaczego pośród umarłych szukacie żywego, Bóg bowiem powstał z grobu.
 Chwała Ojcu i Synowi, i świętemu Duchowi.
Kłaniamy się Ojcu i Jego Synowi, i świętemu Duchowi, świętej Trójcy w jednej naturze, wołając z Serafinami: święty, święty, święty jesteś, Panie.
 I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O Dziewico, zrodziwszy Dawcę życia, Adama wybawiłaś z grzechu, Ewie dałaś radość zamiast smutku, upadłych w życiu podniesie Ten, który wcielił się w Ciebie, Bóg i człowiek.
 Alleluja. Alleluja. Alleluja, chwała Tobie, Boże.
 

10. Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy.

Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy, pokłońmy się świętemu Panu Jezusowi, jedynemu bezgrzesznemu. Krzyżowi Twemu kłaniamy się, Chryste, i święte zmartwychwstanie Twoje śpiewamy i sławimy. Ty bowiem jesteś Bogiem naszym, oprócz Ciebie innego nie znamy, imię Twoje wyznajemy. Przyjdźcie, wszyscy wierni, pokłońmy się świętemu zmartwychwstaniu Chrystusa: Oto bowiem przez krzyż nadeszła radość dla całego świata. Zawsze błogosławiąc Pana, śpiewamy Jego zmartwychwstanie, albowiem przecierpiawszy ukrzyżowanie, śmiercią zniszczył śmierć.

11. Wywyższa dusza moja Pana.

     Wywyższa dusza moja Pana,
 i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
 Po każdym wersecie Pieśni Dziewicy chór śpiewa:
Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od Serafinów, któraś bez zmiany zrodziła Boga Słowo, Ciebie, prawdziwą Bogurodzicę, wysławiamy.
 Bowiem wejrzał na pokorę służebnicy swojej,
 oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia.
Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od Serafinów, któraś bez zmiany zrodziła Boga Słowo, Ciebie, prawdziwą Bogurodzicę, wysławiamy.

 Bowiem wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
 i święte jest imię Jego,
 i miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie
 nad tymi, którzy się Go boją.
Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od Serafinów, któraś bez zmiany zrodziła Boga Słowo, Ciebie, prawdziwą Bogurodzicę, wysławiamy.
 Uczyni władzę na swym ramieniu,
 rozproszy pyszniących się zamysłami swych serc.
 Strąci mocarzy z tronów i wywyższy pokornych,
 głodnych nasyci dobrami, a bogatych odprawi z niczym.
Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od Serafinów, któraś bez zmiany zrodziła Boga Słowo, Ciebie, prawdziwą Bogurodzicę, wysławiamy.
 Przyjął Izraela swego sługę,
 wspomniał na swoje miłosierdzie,
 jak powiedział do ojców naszych,
 Abrahama i potomstwa jego na wieki.
Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od Serafinów, któraś bez zmiany zrodziła Boga Słowo, Ciebie, prawdziwą Bogurodzicę, wysławiamy.
 

12.Wielka doksologia.

                          Chwała na wysokościach Bogu,
a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie ku dobremu.
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, kłaniamy się Tobie,
wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy,
bo wielka jest chwała Twoja.
Panie, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący,
Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste i święty Duchu,
Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca,
który gładzisz grzech świata, zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty,
tylko Tyś jest Panem,
Jezu Chryste,
w chwale Boga Ojca. Amen.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i wysławiał imię Twoje na wieki, i na wieki wieków.
Pozwól nam, Panie, w dniu tym ustrzec się od grzechu.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych,
i chwalebne, i wysławione jest imię Twoje na wieki. Amen.
Niech łaska Twoja, Panie, będzie nad nami,
jak zaufaliśmy Tobie.
Błogosławiony jesteś, Panie,
naucz mnie Twych przykazań (trzy razy).
Panie, byłeś nam ucieczką
z pokolenia na pokolenie.
A ja mówię: Panie, zmiłuj się nade mną,
uzdrów duszę moją, albowiem zgrzeszyłem przeciw Tobie.
Panie, do Ciebie przybiegam,
naucz mnie czynić wolę Twoją,
albowiem Ty jesteś Bogiem moim,
albowiem w Tobie jest źródło życia,
w światłości Twojej ujrzymy światłość.
Rozciągnij łaskę Twą nad tymi, co znają Ciebie.
święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się  nad nami (trzy razy).
Chwała Ojcu i Synowi, i świętemu Duchowi,
i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się    nad nami.
 

13.Troparion ."Dzisiaj jest zbawienie."

Dzisiaj jest zbawienie światu, śpiewamy powstałemu z grobu Przywódcy życia naszego. Zniszczył bowiem śmiercią śmierć, dał nam zwycięstwo i wielkie miłosierdzie.
 

14. Troparion. "Powstałeś z grobu."

Powstałeś z grobu i więzy rozerwałeś otchłani, zniszczyłeś osądzenie śmierci, Panie, wszystkich wybawiłeś z sieci wroga, zjawiłeś się Apostołom Twoim i posłałeś ich, aby głosili, i przez Nich pokój dałeś światu, jedyny Wielce Miłosierny.
 

15. Tobie, Walecznej Hetmance.

Tobie, Walecznej Hetmance,
tę zwycięską wdzięczności pieśń
z niewoli wyswobodzeni słudzy Twoi
składamy, Bogurodzico.
Albowiem Ty masz niezwyciężoną moc,
ze wszystkich nieszczęść wybaw nas,
byśmy wołali do Ciebie:
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona!

© Copyright by Świat prawosławia 2002r.